CHÀO MỪNG QUÍ VỊ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA TRƯỜNG THCS TT BATƠ-QUẢNG NGÃI Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. BAN QUẢN TRỊ WEBSITE

V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5073/BGDĐT-TTr V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC ( Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000 QĐ – BDG & ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng

ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC ( Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2000 QĐ – BDG & ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo). Chương I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Điều lệ này qui định về tổ chức và hoạt động của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông( sau đây gọi là trường trung học); về tổ chức, cá nhân tham gia giáo dục ở bậc ở bậc trung...

THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 28 /2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính...

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2010-2011

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2010-2011 - Căn cứ Kế hoạch số 7575/KHLN/BGDĐT – BVHTTDL – TƯĐTN ngày 19/8/2008 về việc triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ...

WEBSITE GIÁO VIÊN